Sans Les Kosovo

Kush mytet kapet per shku­me (Tho­se Who Drown Cling To Foam)

Fer­do­ni­ja